Privacybeleid

Verantwoording bescherming persoonsgegevens

De Heemkundevereniging Wielder vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Heemkundevereniging Wielder, gevestigd te Wijlre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marlies Brants is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van de Heemkundevereniging Wielder. Zij is te bereiken via info@heemkundewielder.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een dienst, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien aan ons beschikbaar: (1) IP-adres (geanonimiseerd), (2) gegevens over uw activiteiten op onze website, en (3) internetbrowser en apparaattype

De Heemkundevereniging Wielder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: (1) voor- en achternaam, (2) adresgegevens, (3) telefoonnummer, en (4) e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heemkundewielder.nl.  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Heemkundevereniging Wielder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: (1) u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, (2) u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, (3) het afhandelen van uw lidmaatschap, (4) met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, (5) te informeren middels nieuwsbrieven en uitnodigingen voor excursies, lezingen, tentoonstellingen of opendagen, en (50 onze dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Heemkundevereniging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heemkundevereniging Wielder) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heemkundevereniging Wielder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die worden verzameld met analytische en functionele cookies worden maximaal 26 maanden bewaard vanaf het punt van laatste interactie met de website.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Naast de penningmeester en de ledenadministrateur, kan het bestuur, indien noodzakelijk, de gegevens inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heemkundevereniging Wielder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heemkundevereniging Wielder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Mede hierdoor kunnen we een betere ervaring op onze website waarborgen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Hier doelen we op de service van Google, genaamd Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over het gedrag van bezoekers op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Heemkundevereniging Wielder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heemkundewielder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heemkundevereniging Wielder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heemkundevereniging Wielder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@heemkundewielder.nl.